foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Wypłata dywidendy zagranicznej osobie fizycznej

Wypata dywidendy zagranicznej osobie fizycznejUwaga! Każda wypłata dywidendy z zysków osiągniętych w Polsce podlega podatkowi. Niektóre przedsiębiorstwa mogą starać się o zwolnienie z opodatkowania. Uniknięcie opłaty w wysokości 19% jest możliwe również przy uwzględnieniu przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania. W przypadku tej kwestii niezbędne jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej kraju, z którym łączy nasz kraj taka umowa.

Jeśli chodzi o podatek, wszystkie zyski wspólników z uch udziałów podlegają opodatkowaniu. Wypłata dywidendy możliwa jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z podstawa prawną, ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT, podatek pobierany jest w zryczałtowanej wysokości 19 procent uzyskanego przychodu. Do pobrania podatku zobowiązana jest sama spółka, która do siódmego dnia miesiąca następującego, po tym, w którym został pobrany podatek, musi przekazać go do odpowiedniego urzędu skarbowego. Jeżeli wypłata nastąpiła na rzecz osób fizycznych nie jest to siódmy lecz dwudziesty dzień miesiąca następującego po wypłacie dywidendy. Pobrany podatek musi być wpłacony do urzędu skarbowego płatnika podatku, czyli spółki.

Bardzo podobnie jest z podmiotami zagranicznymi. Podatek w zryczałtowanej formie także wynosi 19 procent. Przed poborem należności należy jednak sprawdzić, czy istnieje możliwość zastosowania do przychodów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli podatnik posiada certyfikat rezydencji podatkowej. Dokument upoważnia do obniżenia bądź całkowitego usunięcia konieczności poboru podatku.

Wypłata dywidendy powiązana jest z koniecznością nie tylko poboru i przekazania podatku, ale również deklaracji podatkowej. Dokument należy złożyć do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym płatnika (spółki), w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Dywidenda wypłacana na rzecz podmiotów zagranicznych wymusza na spółce wypełnienie deklaracji IFT-2R bądź IFT-2. Dokumenty te składamy tylko wtedy, gdy dywidenda nie podlega opodatkowaniu na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zwolnienie z opodatkowania możliwe jest po spełnieniu następujących warunków

- spółka wypłacająca dywidendę musi być podatnikiem podatku dochodowego w Polsce;

- spółka uzyskująca przychody z dywidend musi podlegać opodatkowaniu od całych dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia;

- przychody uzyskane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której spółka uzyskująca dochód ma co najmniej 10 procent udziałów;

- spółka uzyskująca przychód z dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości przychodów;

- posiada udziały w spółce wypłacającej dywidendę co najmniej dwa lata.