foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Opracowuje plan kont i obieg dokumentacji dostosowany do potrzeb klienta

Zakładowy plan kont jest niezbędny w celu księgowania poszczególnych operacji finansowych. Te niezbędne narzędzia stanowią podstawowe informacje do zarządzania firmą oraz dokonywania rozliczeń finansowych. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

- ustalanie wykazu kont księgi głównej w oparciu o specyfikę działalności organizacji poprzez odpowiednie ujęcie przychodów oraz kosztów,

- przyjęcie odpowiedniego sposobu wyceny,

- dokonywanie odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów z uwagi na utraconą przez nie wartość częściowo bądź w całości,

- sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

- sporządzanie sprawozdań podatkowych i statystycznych,

- tworzenie planu kont zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, również w oparciu o działalność firmy,

- rozbudowywanie analityki kont,

- tworzenie pisemnego aneksu do planu kont,

Dzięki opracowaniu kont możliwe jest ewidencjonowanie i uszeregowanie wszystkich operacji finansowych, jakie wystąpiły w firmie. Dzięki niemu szybko i skutecznie stworzymy bilans oraz rachunek zysków i strat. Co więcej odpowiedni układ kont pozwala przygotować raport dla darczyńców, z wykonania danego programu bądź ogólnej działalności przedsiębiorstwa.

Zapewniamy tworzenie kont każdego zespołu, a więc majątku trwałego, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, kosztów, rozliczenia międzyokresowego kosztów, przychodów i kosztów ich osiągnięcia, funduszy, rezerw i wyniku finansowego.

Do powierzonych nam obowiązków podchodzimy sumiennie i rzetelnie. Przygotowane przez nas materiały są podstawą wielu ważnych czynności firmowych, a co za tym idzie są wykonywane z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących terminów.