foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Najnowsze zmiany prawne 2016/2017 roku

 

  1. LIMITY PODATKOWE 2016 (Podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić KPiR z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR).

Jako, że pod koniec ubiegłego roku został podniesiony średni kurs euro, ustalony przez NBP, wzrosły też szeroko pojęte limity podatkowe. Zmiany weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku. Podniesienie limitu przychodów jest niezwykle istotne dla tzn. małych podatników. Status małego podatnika otrzymuje ten podmiot, który osiąga odpowiednio niski obrót w ciągu roku. Zakwalifikowanie się do tej grupy, upoważnia podatnika do skorzystania z kasowej metody rozliczenia VAT. Kasowa metoda rozliczenia VAT polega na odprowadzaniu podatku VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, a także odliczaniu podatku VAT od zakupów po dokonaniu tzn. zapłaty faktycznej. Dodatkowo podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 000 euro rocznie, a także z kredytu podatkowe w momencie rozpoczęcia działalności.

Uwaga! Wszystkie przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się w oparciu o aktualny średni kurs euro, oficjalnie ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Od 2017 roku limity przychodów dla KPiR ulegną powiększeniu. Jest to związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości. Dzięki temu większa grupa podatników będzie uprawniona do rozliczania się na powyższych zasadach. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku, w Polsce zostanie wprowadzony wyższy limit przychodów, do którego wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, będą mogli prowadzić księgowość uproszczoną w formie KPiR – z 1 200 000 euro do poziomu 2 000 000 euro.

 

Dodatkowo projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości zakłada poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z KPiR o spółki handlowe i spółki cywilne. Dotychczasowo z uproszczonej księgowości mogły korzystać wyłącznie spółka jawna oraz spółka cywilna osób fizycznych. Nowe przepisy pozwolą małym przedsiębiorstwom oraz nowopowstałym firmom na szybszy rozwój.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

  1. LIMITY PODATKOWE 2016 (Podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania działalności w formie ryczałtu ze 150 000 EUR do 250 000 EUR).

Z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że wraz z początkiem 2017 roku, zwiększeniu ulegną limity przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik ma prawo opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest iż działalność musi być pozarolnicza, wykonywana samodzielnie bądź w formie spółki osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zaś jej przychody w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie mogą być większe aniżeli 150 tysięcy euro. Dokładnie takie same przepisy obowiązują wtedy, gdy podatnik uzyskał przychody z działalności w formie spółki, zaś suma przychodów wszystkich wspólników tej spółki była mniejsza, aniżeli limit 150 tysięcy euro.

Projekt zakłada podwyższenie progu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, dzięki czemu większa grupa podatników będzie mogła korzystać z uproszczonej księgowości. Nowy limit będzie wynosił 250 tysięcy euro. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PODSUMOWANIE! Od 2017 roku podatnicy będą mogli opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie bądź prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, kiedy w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z działalności wyniosły nie więcej niż 250 000 euro lub suma przychodów wspólników spółki z działalności nie przekroczyła 250 000 euro oraz rozpoczęli wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie stosują karty podatkowej.

  1. Podwyższenie progu zatrudnienia pracowników, zobowiązującego do tworzenia ZFŚS, regulaminu wynagrodzenia oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników.

Tym razem w życie wejdą przepisy stanowiące udogodnienie dla samego pracodawcy. Ministerstwo Rozwoju, a także sam wicepremier Mateusz Morawiecki wyszli z inicjatywą stworzenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Obecne przepisy nie są zbyt przychylne dla tych, którzy zatrudniają więcej aniżeli dziewiętnastu pracowników. Liczne kwestie biurokratyczne, w tym konieczność utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przygotowanie regulaminu wynagradzania i pracy sprawiają, że przedsiębiorcy nie tylko nie chcą zatrudniać większej ilości osób, ale również wzbraniają się przed umowami o pracę.

Ministerstwo Rozwoju stwierdziło, że warto podnieść obowiązujące progi. Już od nowego roku limity wzrosną z dwudziestu do pięćdziesięciu pracowników. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał martwić się wyżej wspomnianymi kwestiami biurokratycznymi, dopiero wtedy, gdy liczba zatrudnianych przez niego pracowników wyniesie więcej aniżeli czterdzieści dziewięć osób. Co z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz regulaminem wynagradzania i regulaminem pracy? Pracodawca zobowiązany będzie utworzyć i przygotować te rzeczy wyłącznie wtedy, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Podsumowanie:

Dotychczas:

Pracodawca zatrudniający ponad dziewiętnastu pracowników zobowiązany był do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy.

Od nowego roku:

Zmianie ulegnie Kodeks pracy. Nowa ustawa zwiększy limit zatrudnianych pracowników z dwudziestu do pięćdziesięciu. Regulamin wynagradzania i regulamin pracy ustalany będzie fakultatywnie. Jeżeli w danym zakładzie działać będzie organizacja związkowa, to ona będzie odpowiedzialna za ustalenie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.

  1. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 7-10 lat.

Ci, których denerwowały całe stosy papierów, mogą odetchnąć z ulgą. Obecnie, wszystkie firmy w Polsce mają obowiązek przetrzymywać akta pracownicze przez pięćdziesiąt lat, w ściśle określonych warunkach. Ważne, by „papiery” były odpowiednio zabezpieczone – na przykład w szafach ognioodpornych. Dokumenty muszą być przechowywane tak, by w ciągu tych pięćdziesięciu lat nie uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Pomieszczenia, w których są składowane muszą posiadać przykładowo specjalną wilgotność.

Jeśli chodzi o przechowywanie dokumentów, w naszym kraju w tej kwestii nie zmieniło się nic niemal od czterdziestu pięciu lat. Na szczęście nowe zmiany są wyjątkowo przychylne dla przedsiębiorców. Już niedługo pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać szeroko pojęte dokumenty oraz akta pracownicze wyłącznie przez dziesięć lat od dnia zwolnienia z pracy pracownika. „Papiery” będzie można przechowywać w formie elektronicznej bądź tak jak dotychczas w papierowej.

Uwaga! Nowe przepisy zakładają skrócenie okresu przechowywania dokumentów oraz przejście na formę elektroniczną.

Zależnie od przepisów, okres przechowywania dokumentów zostanie zmniejszony do 7 – 10 lat. Wybór formy elektronicznej będzie fakultatywny, co oznacza, że przedsiębiorca może się zdecydować na przechowywanie danych w chmurze bądź na specjalnych dyskach lub nie. W tym drugim przypadku będzie on zobowiązany do przechowywania danych w sposób tradycyjny – w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

  1. Wprowadzenie możliwości prowadzenia przez pracodawcę akt pracowniczych oraz dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

Przepisy te wiążą się bezpośrednio ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 7-10 lat. Oprócz tego, że każdy pracodawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji firmowej, pracowniczej i akt pracowników nie przez pięćdziesiąt, a przez maksymalnie dziesięć lat, będzie mógł on również prowadzić ją w formie elektronicznej.

Dotychczasowo pracodawca musiał wygospodarować specjalnie przystosowane pomieszczenie, w którym składowane były akta. Ich utrzymanie nie tylko było trudne, ale również drogie. Szafy z dokumentami musiały być ognioodporne, zaś sam pokój posiadać odpowiednią wilgotność. Niektórzy przedsiębiorcy korzystali z usług firm trzecich, aczkolwiek miesięczny koszt takiego przedsięwzięcia wynosił nawet do kilkuset złotych na jednego zatrudnionego.

Od 1 stycznia 2018 roku, każdy przedsiębiorca będzie mógł przechowywać dokumenty w formie cyfrowej. Wszystkie dokumenty elektroniczne będą miały taką samą moc prawną, jak dokumenty powstające na papierze. Uwaga! Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że przedsiębiorca może, ale nie musi się zgodzić na jego wprowadzenie. Oczywiście założeniem projektu jest to, że już niedługo każdy pracownik będzie posiadał elektroniczną teczkę pracowniczą.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.