foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Podmioty powiązane od 2017 roku. Zmiany w PIT art 25a i CIT art 9a – zmiany w dokumentacji podatkowej

Podmioty powizaneKilka miesięcy temu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmiany niektórych innych ustaw. Mówiąc prościej, z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wejdą nowe regulacje prawne dotyczące wielu aspektów, również dokumentacji podatkowej. Wprowadzanie zmian było niezbędne ze względu na ujednolicenie międzynarodowych standardów. Niezwykle trudno jest omówić wszystkie nowe kwestie, na jakie podatnik winien zwrócić swoją uwagę. Skupmy się zatem na najważniejszych.

Czytaj więcej: Podmioty powiązane od 2017 roku. Zmiany w PIT art 25a i CIT art 9a – zmiany w dokumentacji...

Płatności gotówką powyżej 15 tys

Brak moliwoci zaliczania w koszty podatkowe zakupu gotwkowegoO nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wiadomo już od kwietnia, czyli od momentu, w którym do Senatu wpłynęła ustawa o zmianie wszystkich wyżej wspomnianych ustaw. Nowe prawo obniża próg wartościowy transakcji do 15 000 złotych, po przekroczeniu, którego rodzi się obowiązek dokonywania bądź przyjmowania płatnością związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego. Nowelizacja obejmuje także swoim zakresem obostrzenia w zakresie zaliczania transakcji powyżej 15 000 złotych do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj więcej: Płatności gotówką powyżej 15 tys

Czy jest możliwa optymalizacja podatkowa? Jakie są jej konsekwencje od 2017 r. 

optymalizacja podatkowaZ dniem pierwszego stycznia 2017 roku w życie wchodzą istotne zmiany w zakresie szeroko pojętych PIT i CIT. Podstawę prawną stanowi Ustawa z 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa ogłoszona 27 września 2016 roku. Czemu warto się bliżej przyjrzeć?

Czytaj więcej: Czy jest możliwa optymalizacja podatkowa? Jakie są jej konsekwencje od 2017 r.  

Czy pełnomocnicy zostaną objęci odpowiedzialnością solidarną?

penomocnictwo

Nowy rok = nowe zmiany podatkowe. W 2017 roku wejdzie w życie m.in. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanego w skrócie podatkiem VAT. Nowy projekt został oficjalnie zaprezentowany pod koniec października bieżącego roku. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanej w przepisach jest odpowiedzialność solidarna pełnomocników.

Czytaj więcej: Czy pełnomocnicy zostaną objęci odpowiedzialnością solidarną?

Minimalne wynagrodzenia od umowy zleceń od 13 zł za godzinę od 2017 r.

Wynagrodzenia od umowy zleceZ dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dotycząca minimalnej stawki godzinowej dla pracujących w ramach umowy zlecenia, zwanej potocznie „umową śmieciową”. Nowe przepisy zakładają minimalną stawkę godzinową dla umów zleceń w wysokości 13 złotych. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził zapisy dotyczące samych kwestii rozliczeń na płaszczyźnie zleceniodawca-zleceniobiorca, w szczególności dotyczące formy i czasu płatności wynagrodzenia.

Czytaj więcej: Minimalne wynagrodzenia od umowy zleceń od 13 zł za godzinę od 2017 r.

Zmiany w wypełnianiu zgłoszeń pełnomocnictw do Urzędu Skarbowego.

penomocnictwoNiewielu podatników wie, że z dniem 1 lipca bieżącego roku (2016) w życie weszły zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocnictw. Prawodawca wskazuje, że nowelizacja prawa w tej kwestii przyniesie wszystkim wiele korzyści. Czy rzeczywiście jest prościej, a zarazem szybciej?

Czego dotyczą zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lipca? Od teraz można ustanawiać pełnomocnika ogólnego bez zbędnej „biurokracji”. W tym celu wystarczy wypełnić odpowiedni druk – dokładnie formularz PPO-1.

Czytaj więcej: Zmiany w wypełnianiu zgłoszeń pełnomocnictw do Urzędu Skarbowego

Zaprzestanie wykorzystania środka trwałego

bmw x6Przedsiębiorca, który nie używa danego środka trwałego może zdecydować się na jego likwidację. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której dany środek trwały nie będzie używany, aczkolwiek będzie wymuszał regularne odpisy amortyzacyjne. Docelowo amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane na skutek zaprzestania działalności bądź zawieszenia działalności (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Zaprzestanie obowiązku dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym działalność została zaprzestana lub zawieszona (zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Przepis ten nie odnosi się do sytuacji nieużywania środków trwałych w momencie prowadzenia działalności.

Czytaj więcej: Zaprzestanie wykorzystania środka trwałego

Podwyższenie stawki amortyzacyjnych w trakcie roku

Podwyszenie stawki amortyzacyjnych w trakcie rokuCzy można zmienić stawkę amortyzacyjną środka trwałego w trakcie jego używania? Jeśli tak, o czym należy pamiętać?

Wszystkie kwestie dotyczące odpisów amortyzacyjnych aktywów znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa, winny być zanotowane w jego polityce rachunkowości. Docelowo przyjęte zasady należy stosować w sposób ciągły. Operacje gospodarcze, zgodnie z przepisami, muszą być grupowane jednakowo w kolejnych latach obrotowych, podobnie z wyceną aktywów i pasywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem sprawozdań finansowych i końcowo z wyceną odpisów amortyzacyjnych. Metody powinny być jednakowe, aby informacje z kolejnych lat były łatwo porównywalne.

Czytaj więcej: Podwyższenie stawki amortyzacyjnych w trakcie roku 

Wypłata dywidendy zagranicznej osobie fizycznej

Wypata dywidendy zagranicznej osobie fizycznejUwaga! Każda wypłata dywidendy z zysków osiągniętych w Polsce podlega podatkowi. Niektóre przedsiębiorstwa mogą starać się o zwolnienie z opodatkowania. Uniknięcie opłaty w wysokości 19% jest możliwe również przy uwzględnieniu przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania. W przypadku tej kwestii niezbędne jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej kraju, z którym łączy nasz kraj taka umowa.

Czytaj więcej: Wypłata dywidendy zagranicznej 

Ustalenie wartości początkowej budynków nabytych wraz z gruntem

Ustalenie wartoci pocztkowejPrzykład: zakup budynku wraz z gruntem. Na fakturze oraz w akcie notarialnym nie ma podanych dwóch odrębnych wartości – za grunt oraz za budynek – tylko ogólna wartość całe transakcji. W otrzymanym akcie notarialnym znajdują się podstawowe informacje dotyczące powierzchni budynku oraz gruntu, bez wyszczególnienia wartości każdej z nich. Jak ustalić wartość początkową budynku nabytego wraz z gruntem?

Czytaj więcej: Ustalenie wartości początkowej budynków nabytych wraz z gruntem 

Powrót do zwolnienia VAT – gdy obrót nie przekracza 150 000, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku

Powrt do zwolnienia VATPowrót do zwolnienia VAT możliwy jest w przypadku, gdy przedsiębiorca spełni określone w przepisach prawnych warunki. Nie zapominajmy jednak, że wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Na początku warto przeanalizować, komu przysługuje powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie z ustawa o VAT o zwolnienie te mogą starać się ci podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150 000 zł. Zwolnienie jest fakultatywne – to, czy z niego skorzystamy, zależy od nas samych.

Czytaj więcej: Powrót do zwolnienia VAT – gdy obrót nie przekracza 150 000, nie wcześniej niż po upływie roku,...