foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Zmiany w VAT dotyczące rejestracj oraz wykreślenia podatnika z rejestru

Zmiany w VATZ dniem 1 stycznia bieżącego roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT. Zgodnie z nimi, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał znacznie większy zakres uprawnień. Nowelizacja doprecyzowuje bowiem wiele kwestii, w tym sytuacje, w których naczelnik może odmówić rejestracji przedsiębiorcy bądź wykreślić go z rejestru VAT.

W jakich sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego ma prawo odmówić rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT?

Naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest do zweryfikowania informacji zamieszczonych przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Naczelnik ma pełne prawo odmówić rejestracji przedsiębiorcy bez konieczności zawiadamiania go o tym w następujących przypadkach:

 • Gdy dane podane przez wnioskodawcę w dokumencie VAT-R są niezgodne z prawdą;
 • Gdy firma wnioskodawcy nie istnieje;
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik celowo ignorują próby kontaktu urzędu skarbowego;
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

W jakich sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego ma prawo wykreślić przedsiębiorcę z rejestru VAT?

 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik nie złożył deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy bądź 2 kolejne kwartały. Wykreślenia w tym przypadku można uniknąć wyłącznie wtedy, gdy udowodnimy, że w tym czasie działalność była prowadzona oraz najszybciej jak się da doniesiemy brakujące dokumenty.
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik składał deklaracje VAT przez 6 kolejnych miesięcy bądź 2 kolejne kwartały niewykazujące sprzedaży bądź zakupów z kwotami podatku do odliczenia. Wykreślenia w tym przypadku można uniknąć wyłącznie wtedy, gdy złożymy wyjaśnienia i wskażemy, że sytuacja ta spowodowana jest specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik składał deklaracje VAT przez 6 kolejnych miesięcy bądź 2 kolejne kwartały uwzględniające wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT. Wykreślenia w tym przypadku można uniknąć wyłącznie wtedy, gdy złożymy wyjaśnienia i wskażemy, że sytuacja ta spowodowana jest specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik wystawiał faktury lub faktury korygujące dokumentujące transakcje, do których nie doszło. Wykreślenia w tym przypadku można uniknąć wyłącznie wtedy, gdy dokumenty zostały wystawione przez pomyłkę bądź bez wiedzy przedsiębiorcy.

Wszystkie powyższe przypadki wymagają złożenia wyjaśnień. Po ich przedłożeniu naczelnik urzędu skarbowego nie będzie mógł wykreślić przedsiębiorcy z rejestru VAT bądź będzie zmuszony go przywrócić bez konieczności ponownego składania druku VAT-R.

Naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić przedsiębiorcę z rejestru VAT również w innych przypadkach:

 • Gdy działalność wskazana przez przedsiębiorcę jest fikcyjna;
 • Gdy informacje zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są nieprawdziwe;
 • Gdy urząd skarbowy, mimo usilnych prób, nie może skontaktować się z przedsiębiorcą bądź jego pełnomocnikiem;
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik ignorują wezwania organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej.

W wyżej wymienionych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku powiadamiać przedsiębiorcy o podjętych krokach tj. o wykreśleniu go z rejestru VAT. Każdy przedsiębiorca może sam sprawdzić, czy znajduje się w rejestrze VAT stawiając się osobiście we właściwym urzędzie skarbowym bądź korzystając z Portalu Podatkowego.

Inne przypadki wykreślenia z rejestru VAT:

 • Zawieszenie firmy na co najmniej 6 miesięcy. Ponowna rejestracja przedsiębiorcy jako podatnika VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, możliwa jest po odwieszeniu działalności gospodarczej.
 • Podatnik ma dowody bądź podejrzenia, że kontrahenci, z którymi współpracuje dopuszczają się nierzetelnego rozliczania podatku VAT celem odniesienia korzyści majątkowych.

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT-UE

Przedsiębiorca, który został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT podlega również wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT-UE. Ponadto, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić przedsiębiorcę w następujących przypadkach:

 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik składał deklaracje VAT przez 3 kolejne miesiące bądź jeden kwartał niewykazujące sprzedaży bądź zakupów z kwotami podatku do odliczenia.
 • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik nie dostarczył przez 3 kolejne miesiące do urzędu obowiązkowej w danych okresach rozliczeniowych informacji podsumowującej VAT-UE.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT – również tych, którzy zarejestrowali się do VAT przed wejściem w życie nowej podstawy prawnej.

 

Zmiany w VAT dotyczące rejestracji oraz wykreślenia podatnika z rejestru