foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Podwyższenie limitu sprzedaży, uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT

  1. Podwyszenie limitu sprzeday1.Podstawa prawna obowiązująca w 2016 roku:

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

  1. 2.Podstawa prawna obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024

Art. 18.

1. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Od 1 stycznia 2017 roku podwyższeniu ulegnie limit zwolnienia z obowiązku płacenia VAT dla podmiotów sprzedających usługi bądź towary. Limit zwolnienia podatkowego podwyższony został do 20 000 złotych w skali roku. Nowe przepisy dotyczącą wszystkich podmiotów, które sprzedają towary/usługi, mają obowiązek płacenia podatku VAT, niezależnie od prowadzonej działalności, również w przypadku odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Utrzymanie dotychczasowych stawek VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła szereg przepisów uszczelniających system podatkowy. Mimo wcześniejszych zapewnień, dotychczasowe stawki podatku VAT nie ulegną zmianie i zostaną utrzymane przynajmniej do końca 2018 roku. od 2011 roku obowiązują podwyższone stawki VAT: 5, 8 oraz 23 procent.

  1. 1.Stawka podstawowa VAT 23 procent

Stawka podstawowa VAT została podniesiona o jeden punkt procentowy z dniem 1 stycznia 2011 roku. Stawka ta zostanie utrzymana w 2017 roku. Nie wiadomo, kiedy powróci 22-procentowa stawka VAT od towarów i usług, aczkolwiek nie będzie to wcześniej niż 2018 rok.

  1. 2.Stawki obniżone 8 i 5 procent

Stawka obniżona VAT (8 procent) została podniesiona o jeden punkt procentowy z dniem 1 stycznia 2011. Stawka te została utrzymana w 2017 roku, Nie wiadomo, kiedy powróci 7-procentowa stawka VAT od towarów i usług, aczkolwiek nie będzie to wcześniej niż 2018 rok. Stawka 5 procent pozostała bez zmian – jako jedyna nie była zmieniana.

Stawka 8 procent VAT ma zastosowanie do:

  • Towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług;
  • Dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych bądź ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawka 5 procent jako jedyna nie ma charakteru przejściowego. Dotyczy artykułów żywnościowych, książek drukowanych i w formie cyfrowej oraz czasopism specjalistycznych.