foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

 Podatki 2017r. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

Ograniczenie kwartalnych rozlicze VAT25 października 2016 roku Rada Ministrów oficjalnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera wiele rozwiązań preferowanych przez ministra rozwoju i finansów, w tym zapobiegających nadużyciom VAT. Nowe przepisy mają doprowadzić do zwiększenia wpływu z VAT i uszczelnić system jego poboru. Kluczową zmianą zaprezentowaną w projekcie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Od tego roku ta forma rozliczeń dostępna będzie jedynie dla małych przedsiębiorstw – dla podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 miliona euro w poprzednim roku obrotowym.

Z nowelizacji ustawy, a dokładnie art. 99 ustawy o VAT wynika, że likwidacji uległy rozliczenia za okresy kwartalne dla wszystkich pozostałych podatników, którzy nie zaliczają się do grupy małych podatników, a także rozliczenia dla podatników, którzy należą do grupy podatnicy VAT czynni dopiero co rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych, przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dokonana została rejestracja. Niniejsze zmiany mają wyeliminować nadużycia w zakresie wyboru formy rozliczeń za okresy kwartalne, prowadzące do ograbienia budżetu państwa.

Nowe przepisy doprecyzowują kwestie związane z kwartalną metodą rozliczeń dla małych podatników. Zmianie uległo kilka artykułów, w tym dotyczącego podatników dokonujących sprzedaży towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej. Zgodnie z nowelizacją podatnicy będą mogli korzystać ze składania deklaracji za okres kwartalny w momencie, gdy łączna wartość dostaw towarów (bez podatku w każdym miesiącu kwartału bądź poprzedzających do 4 kwartałach) nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

W zakresie podstawy prawnej powyższe przepisy szacują się następująco:

Zmiany w ustawie o VAT W 2016 roku Od 1 stycznia 2017 roku
w art. 99 ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie 3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności. 3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.
3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c.

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub 
2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

w art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie 5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku, gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 
2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

w art. 99 dodaje się ust. 11b ___ 11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1-6, 8-9, 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji

Wspomniany wyżej ust. 11b wprowadza obowiązek składania deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zasady składania deklaracji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w przepisach Ordynacji podatkowej.

  • Powszechny obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej – od 1 stycznia 2018 roku.
  • Obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej dla:

- podatników VAT UE - od 1 stycznia 2017 roku;

- podatników będących dostawcami towarów/usług, których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, a także nabywcami tych towarów i usług - od 1 stycznia 2017 roku;

- podatników, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - od 1 stycznia 2017 roku.

Podatki 2017r. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT