foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Podmioty powiązane od 2017 roku. Zmiany w PIT art 25a i CIT art 9a – zmiany w dokumentacji podatkowej

Podmioty powizaneKilka miesięcy temu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmiany niektórych innych ustaw. Mówiąc prościej, z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wejdą nowe regulacje prawne dotyczące wielu aspektów, również dokumentacji podatkowej. Wprowadzanie zmian było niezbędne ze względu na ujednolicenie międzynarodowych standardów. Niezwykle trudno jest omówić wszystkie nowe kwestie, na jakie podatnik winien zwrócić swoją uwagę. Skupmy się zatem na najważniejszych.

Nowe przepisy, przez wielu specjalistów w zakresie prawa oraz podatków, nazwane zostały rewolucją w podejściu do zagadnienia dokumentacji cen transferowych. Znowelizowana ustawa w większej części obowiązywać będzie od 2017 roku. Wyjątkiem są regulacje odnoszące się do sprawozdań CIT-CBC, które weszły w życie już w tym roku. Na co warto zwrócić uwagę?

 1. Definicja podmiotów powiązanych

Zmianie uległa definicja podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy o CIT). Zgodnie z nowymi przepisami podmioty powiązane kapitałowo to takie, których udział w kapitale innego podmiotu jest większy lub równy 25 proc. Przypominamy, że dotychczas było to jedynie 5 proc. Od nowego roku rygory w zakresie cen transferowych przestaną zatem dotyczyć podatników posiadających niskie udziały w kapitale. Uwaga – zmianie nie ulegną kwestie związane z powiązaniami osobowymi i rodzinnymi podmiotów krajowych.

 1. Obowiązek dokumentacyjny w zależności od wielkości podatników

Uwaga – całkowicie nowe zagadnienie. Nowelizacja ustawy wprowadza rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych, w zależności od wielkości podatników, a dokładnie wielkości skali działalności. Mówiąc prościej – mali podatnicy, których przychody/koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro nie będą zmuszeni przygotowywać dokumentacji podatkowej.

 1. Obowiązek dokumentacyjny po przekroczeniu progu 2 mln euro

Przedsiębiorca, który przekroczy wyżej wspomniany próg 2 mln euro zmuszony będzie sporządzać odpowiednią dokumentacje z tym związaną przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe. Za każdym razem, gdy podatnik przekroczy „magiczną cyfrę” 2 mln euro przychodów/kosztów będzie musiał sporządzać przez 2 kolejne lata podatkowe odpowiednią dokumentacje, nawet jeżeli rok później jego przychody/koszty będą mniejsze aniżeli założony limit.

 1. Raje podatkowe

Podatnik zobowiązany będzie przygotowywać niezbędną dokumentacje zarówno w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, jak transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania/siedzibę w raju podatkowym. W tym przypadku ustawa odnosi się do wszystkich relacji między podmiotami powiązanymi i niezależnymi, bez uwzględnienia progu 2 mln euro przychodów/kosztów.

Dokumentacja

Podmiot zobowiązany będzie przygotować odpowiednią dokumentację, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z dwóch przesłanek:

 1. Przychody/koszty przekroczą w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (zgodnie z ustawą o rachunkowości) 2 mln euro;
 2. Realizowane były transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość „przekracza określone progi wskazane w ustawie”. Wartość tych progów zależna jest, tak jak wspomniane było wyżej, od skali działalności podatnika.

Rozszerzeniu uległ zakres podstawowej dokumentacji podatkowej. Od 2017 roku dokumentacja podatkowa winna zawierać następujące elementy:

 • dokładny opis transakcji z uwzględnieniem jej rodzaju, przedmiotu, wszystkich danych finansowych;
 • dane identyfikujące podmioty powiązane;
 • dane dotyczące stron transakcji – pełnione funkcje, angażowane aktywa, ewentualne ryzyko;
 • metodę i sposób kalkulacji dochodu/straty podatnika – szczegółowo, czyli z przedstawieniem algorytmu, sposobem kalkulacji rozliczeń oraz dokładnym uzasadnieniem;
 • informacje o strategii gospodarczej podatnika;
 • umowę dotyczącą transakcji;
 • porozumienia w sprawie podatku dochodowego dotyczącego oczywiście wskazanej transakcji (tylko przy porozumieniu z zagranicznymi władzami podatkowymi).

Nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ma na celu ujednolicenie obowiązujących w naszym kraju przepisów z prawem Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz systemu opodatkowania w spółkach powiązanych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wchodzi: art. 1 pkt 3, 4, 7 i 11, art. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 w zakresie dotyczącym art. 27 ust. 5 i 8, art. 4, art. 10 oraz art. 11.

Podmioty powiązane od 2017 roku. Zmiany w PIT art 25a i CIT art 9a – zmiany w dokumentacji podatkowej