foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Minimalne wynagrodzenia od umowy zleceń od 13 zł za godzinę od 2017 r.

Wynagrodzenia od umowy zleceZ dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dotycząca minimalnej stawki godzinowej dla pracujących w ramach umowy zlecenia, zwanej potocznie „umową śmieciową”. Nowe przepisy zakładają minimalną stawkę godzinową dla umów zleceń w wysokości 13 złotych. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził zapisy dotyczące samych kwestii rozliczeń na płaszczyźnie zleceniodawca-zleceniobiorca, w szczególności dotyczące formy i czasu płatności wynagrodzenia.

Wbrew pozorom, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do umowy zlecenie to prawdziwa rewolucja w zakresie szeroko pojętego wynagrodzenia o pracę. Dotychczas wspomniana już Ustawa określała zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wyłącznie w stosunku do pracowników zdefiniowanych w art. 10 § 2 Kodeksu pracy. Kodeks pracy stanowił, iż pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie UMOWY O PRACĘ, powołania, wyboru, mianowania bądź spółdzielczej umowy o pracę. Godzinowa stawka minimalna dotyczyła zatem tylko tych, którzy posiadali umowę o pracę, nie zaś umowę zlecenie.

Nowelizacja ustawy, która wjedzie w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadza minimalną stawkę godzinową w odniesieniu za każdą godzinę wykonania zlecenia bądź świadczenia usług. Odpowiedni zapis pozwala stosować przepisy zarówno do umowy o pracę jak i umowy zlecenia, a także umowy o świadczeniu usług, które dotychczas regulowane były przepisami Kodeksu cywilnego bądź innymi przepisami.

Wysokość wynagrodzenia, która będzie widnieć na umowie zlecenie bądź umowie świadczenia usług nie może być niższa, aniżeli minimalna stawka godzinowa. Docelowo stawka ta będzie corocznie waloryzowana. Wiadomo jednak, że w 2017 roku wyniesie ona 13 złotych. Co w przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie będzie mniejsza, aniżeli prawnie ustalona minimalna stawka godzinowa? Zleceniobiorca będzie miał pełne prawo ubiegać się o wynagrodzenie obliczone ponownie, z uwzględnieniem stawki minimalnej.

Nowelizacja przepisów, a ściślej rzecz ujmując minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 złotych, dotyczyć będzie wszystkich osób, które przyjmują zlecenie bądź świadczą usługi na rzecz przedsiębiorcy w myśl przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, ewentualnie przyjmują zlecenie bądź świadczą usługi na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Artykuł 1 znowelizowanej Ustawy definiuje nam pojęcie „osoby przyjmującej bądź świadczącej usługi”. Zgodnie z nim mowa o:

  • Osobie fizycznej, która wykonuje zarejestrowaną w RP, państwie nienależącym do UE bądź państwie EOG działalność gospodarczą, niezatrudniającej pracowników bądź niezawierającej umów ze zleceniobiorcami – osobie samozatrudniającej się.
  • Osobie fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, przyjmującej zlecenie bądź świadczącej usługi na podstawie umów, o których mowa w artykule 734 i artykule 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksie cywilnym.

Co jeszcze nowego wprowadza nowelizacja ustawy?

Prawodawca wprowadził także odpowiednie regulacje, zgodnie z którymi zleceniodawca ma obowiązek dokonywać na rzecz zleceniobiorcy wynagrodzenia w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu. Logiczne jest, że druga część przypisu tj. „w regularnych odstępach czasu” dotyczy tylko umów zawartych na czas dłuższy aniżeli 30 dni (jeden miesiąc). Regularne odstępy czasu znaczy tu ni mniej niż więcej raz w miesiącu. Mówiąc prościej, od 1 stycznia 2017 roku pracodawca zmuszony będzie wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenie stawkę minimalną w formie pieniężnej raz w miesiącu, jeśli umowa przewiduje współpracę dłuższą aniżeli 30 dni. Co więcej, zleceniobiorca nie będzie miał prawa zrzec się należnego mu wynagrodzenia bądź przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę.

Przepisy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku stanowią rewolucję ingerująca w swobodę umów cywilnoprawnych. Dotychczas żadna ze stron nie miała ograniczeń w zakresie ustalania warunków takowej umowy, w tym również ustalania kwestii związanych z wynagrodzeniem. Prawodawca liczy, iż nowe rozwiązanie pozwoli uporządkować rynek i ustalić odpowiednie podłoże dla zdrowej konkurencji cenowej. Przyszli oraz obecni przedsiębiorcy mieli pół roku, aby zapoznać się z nowelizacją ustawy oraz przygotować się na ewentualne zmiany z nią związane. Co więcej, zleceniobiorcy będą mieli możliwość renegocjacji kontraktów w toku, czyli zmiany warunków umowy, która zawarta została przed 1 stycznia 2017 roku.

Mimo, że nowe przepisy nie weszły jeszcze wżycie, przedsiębiorcy już nie są z nich zadowoleni. Większość z nich uważa, że jest to znaczące pogwałcenie swobody w dotychczasowym sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest, że uaktualnione przepisy spowodują spore zawirowania na rynku pracy, a nawet doprowadzą do masowych zwolnień czy zerwania dotychczasowych umów zlecenie.

Minimalne wynagrodzenia od umowy zleceń od 13 zł za godzinę od 2017 r.