foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Ustalenie wartości początkowej budynków nabytych wraz z gruntem

Ustalenie wartoci pocztkowejPrzykład: zakup budynku wraz z gruntem. Na fakturze oraz w akcie notarialnym nie ma podanych dwóch odrębnych wartości – za grunt oraz za budynek – tylko ogólna wartość całe transakcji. W otrzymanym akcie notarialnym znajdują się podstawowe informacje dotyczące powierzchni budynku oraz gruntu, bez wyszczególnienia wartości każdej z nich. Jak ustalić wartość początkową budynku nabytego wraz z gruntem?

Nigdy nie możemy zapominać, że budynek i grunt to dwa odrębne środki trwałe. Nawet jeżeli faktura bądź akt notarialny nie wyszczególniają wartości tych dwóch składników, zobowiązani jesteśmy ustalić ją we własnym zakresie. Niestety, bez rzeczoznawcy majątkowego się nie obejdzie. Dopiero wycena pozwoli wprowadzić zakupione środki do ewidencji. Pamiętajmy, że amortyzacji podlega wyłącznie budynek, nie zaś grunt.

Powyższe wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości. Budynek oraz grunt stanowią dwa odrębne środki trwałe – rzeczowa aktywa trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym aniżeli rok, w pełni kompletne, zdane do użycia. Klasyfikacja Środków Trwałych wymusza na nas ewidencjonowanie budynku, jako składnik grupy „1” środków trwałych, zaś grunt, jako składnik grupy „0”. Rachunkowość zmusza nas tym samym do wyceny poszczególnych składników majątkowych.

Środki trwałe ujmujemy w księgach rachunkowych zgodnie z ceną nabycia każdego ze składników majątku. W przypadku ich braku należy skorzystać z usług rzeczoznawcy. Łączna wartość poszczególnych składników nie może się różnić od ceny nabycia, jaka widnieje na akcie notarialnym.

Wartość początkowa budynku oszacowana przez rzeczoznawcę, staję się podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zasadniczo same grunty nie podlegają amortyzacji. Wyjątkiem są ziemie dedykowane na potrzeby wydobycia kopalin metodą odkrywkową. Stawka amortyzacyjna budynków wynosi 2,5%. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zależna jest od czasu ekonomicznej użyteczności budynku. Sytuacja jest najdogodniejsza, jeżeli czas ekonomicznej użyteczności budynku ustalony przez przedsiębiorcę będzie odpowiadał stawce amortyzacyjnej ustalonej w wykazie. Wtedy też, może on zastosować stawkę amortyzacyjną do celów ustawy o rachunkowości. W innym przypadku przełoży się to na wysokość podatku odroczonego.

Uwaga! Koszty związane z usługą rzeczoznawcy doliczane są do ceny nabycia środków trwałych – gruntu oraz budynku.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz.U. Nr 112, poz. 1317; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2589
  2. l art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847
  3. art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a), art. 28 ust. 1 pkt 6, art. 31 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540