foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Powrót do zwolnienia VAT – gdy obrót nie przekracza 150 000, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku

Powrt do zwolnienia VATPowrót do zwolnienia VAT możliwy jest w przypadku, gdy przedsiębiorca spełni określone w przepisach prawnych warunki. Nie zapominajmy jednak, że wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Na początku warto przeanalizować, komu przysługuje powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie z ustawa o VAT o zwolnienie te mogą starać się ci podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150 000 zł. Zwolnienie jest fakultatywne – to, czy z niego skorzystamy, zależy od nas samych.

Podatnik, który ma prawo do zwolnienia, aczkolwiek z niego zrezygnował i zarejestrował się, jako podatnik VAT, może do niego powrócić. Wbrew pozorom moment powrotu nie musi być liczony od 1 stycznia danego roku podatkowego. Zmian można dokonywać w czasie trwania roku podatkowego. Oczywiście, obroty w roku poprzednim nie mogą przekroczyć kwoty 150 000 zł. Jednocześnie podatnik nie może utracić prawa do zwolnienia w roku wcześniejszym, aniżeli rok przed danym rokiem obrotowym.

Każdy czynny podatnik VAT może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oczywiście, zgodnie z przepisami może to zrobić w określonym zakresie – tylko do poziomu, w jakim towary oraz usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Czynny podatnik VAT zakupujący usługi oraz towary na cele prowadzonej działalności opodatkowanej, odlicza VAT z faktur na dany wydatek.

Aspektem, który należy poruszyć przy omawianym zagadnieniu jest również korekta podatku VAT naliczonego w momencie powrotu do zwolnienia. Przykład: przedsiębiorca zakupił na potrzeby działalności maszynę (40 000 zł netto + 9 200 zł VAT). Trzy lata później zrezygnował ze statusu czynnego podatnika VAT i zdecydował się powrócić do zwolnienia z VAT. Jako, że przeznaczenie maszyny uległo zmianie, przedsiębiorca ten musi dokonać korekty podatku VAT naliczonego (40% podatku naliczonego przy zakupie). Zgodnie z ustawą, przy zakupie towarów oraz usług niebędących środkami trwałymi i o wartości poniżej 15 000 zł, korekta dokonywana jest jednorazowo. Przy środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 15 000 zł należy dokonać korekty VAT. Korekty tej dokonuje się w czasie rozłożony na pięć kolejnych lat podatkowych, licząc od roku, w którym środek trwały został oddany do użytku. Pryz nieruchomościach i prawach wieczystego użytkowania gruntów, termin ten wynosi 10 lat.

Przy środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 15 000 zł korekta dokonywana jest jednorazowo. Uwaga: w przypadku całkowitej zmiany przeznaczenia wyposażenia, korekta winna być dokonana w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym ta zmiana przeznaczenia wyposażenia nastąpiła. W przypadku, gdy powyższe środki były użytkowane dłużej niż rok, korekta w ogóle nie będzie konieczna.