foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym importowanych towarów + dokumentacja potwierdzona przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania

VAT 0Niemal w każdym przypadku ustawa o podatku VAT nakłada na podatnika obowiązki dokumentacyjne. Najwięcej kwestii „biurokratycznych” jest w przypadku towarów opodatkowanych preferencyjnie, a więc również przy usługach transportu międzynarodowego.
Wszyscy podatnicy, którzy spełnią ściśle określone warunki, mają możliwość opodatkowania swojej sprzedaży stawką 0%. VAT ten, w kwestii usługi transportu międzynarodowego, zależny jest od jego trasy. Zanim przejdziemy do kwestii dokumentacji, powinniśmy określić sytuacje, w których mamy do czynienia ze stawką 0%.
Opodatkowanie sprzedaży stawką 0% jest możliwe w następujących przypadkach:
1.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym wypadku Polski do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty. Przykład: z Polski do Rosji.
2.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym przypadku Polski. Przykład: z Rosji do Polski
3.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Unii Europejskiej w przypadku, gdy trasa będzie przebiegać przez  tranzytem przez kraj Unii Europejskiej, w tym przypadku Polskę. Przykład: z Rosji do Szwajcarii tranzytem przez Polskę.


4.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju należącego do Wspólnoty, w tym przypadku innym niż Polska do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Unii Europejskiej lub transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu – kraju należącego do Wspólnoty, w tym przypadku innym niż Polska, jeżeli trasa przebiega na odcinku przez Polskę. Przykład: Czechy – Norwegia, tranzytem przez Polskę.


Ustawa o VAT wskazuje wymóg dotyczący przebiegu transportu, jako nadrzędny. Pod uwagę należy wziąć jednak inne, równie ważne kwestie. Ważnym aspektem jest określenie, czy dana usługa będzie podlegała opodatkowaniu w kraju – w Polsce. Sama trasa nie jest w tym przypadku rozstrzygająca. Podatnik zobowiązany jest dokonać pewnych obowiązków dokumentacyjnych, które w efekcie pozwolą mu zastosować stawkę w wysokości 0%.


UWAGA! Sam transport międzynarodowy na trasie uprawniającej do opodatkowania tej usługo według krajowej stawki 0% nie jest jedynym wymogiem, jakie musi spełnić podatnik, aby tą stawkę zastosować!!!
Kolejnym obowiązkiem podatnika są kwestie dokumentacyjne. To właśnie one pozwolą mu zastosować stawkę VAT w wysokości 0%. Co dokumentuje możliwość zastosowania stawki 0%?
•    List przewozowy;
•    Dokument spedytorski stosowany w komunikacji międzynarodowej;
•    Inny dokument, który wyraźnie wskazuje na fakt przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, z jednoczesnym tranzytem przez państwo trzecie.
Zamawiając usługę transportu u przewoźnika zewnętrznego, który w myśl ustawy o VAT będzie uznany za transport międzynarodowy, dokumentem potwierdzającym, umożliwiającym zastosowanie stawki 0% będzie faktura wystawiona przez tego przewoźnika/spedytora.
Art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje, iż oprócz powyższego dokumenty, podatnik zobowiązany jest posiadać także dokument potwierdzony przez urząd celny, który odnosi się do wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importów towarów. Dokumentem tym jest Single Administrative Document, zwany w skrócie SAD – w pełni uniwersalny statystyczny dokument, pełniący rolę swojego rodzaju wniosku, uprawniającego do wszczęcia postępowania celnego. Jest on stosowany w międzynarodowym obrocie towarowym, również w kwestii procedur przewozowych.


Uwaga! Z treści dokumentu SAD musi wynikać, że wartość usługi uwzględniona jest w wartości celnego, jako podstawie opodatkowania z tytułu importu. Mówiąc prościej w dokumencie musi być rubryka z wyodrębnioną wartością usługi, jako części składowej wartości celnej, jako podstawy opodatkowania z tytułu importu. Zapis ten jest konieczny, jeżeli chcemy uzyskać stawkę 0%.
W momencie, gdy podatnik posiada następujące dokumenty: list przewozowy bądź inny dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego towarów importowanych, uwzględniający przekroczenie państwa trzeciego, fakturę oraz Poświadczenie zgłoszenia celnego, w którym to zawarta jest informacja o wliczeniu wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, może on zastosować stawkę VAT w wysokości 0%.
Uwaga! Zgodnie z orzecznictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2012 r., nr IPTPP2/443-406/12-4/JN z preferencji podatkowej w postaci obniżonej do 0% stawki VAT nie może korzystać podwykonawca usług transportu międzynarodowego towarów importowanych.