foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Ceny transferowe – zmiany w dokumentacji

ceny transferoweSejm uchwalił nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza ogromne zmiany w dokumentacji cen transferowych. Liczne poprawki w funkcjonowaniu, zwłaszcza w kwestii formalności będą musiały wprowadzić średnie oraz duże przedsiębiorstwa działające w formie holdingów oraz jednostki mające zagranicznych wspólników.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta RP pod koniec ubiegłego roku. Liczne nowości, które zakłada nowelizacja, obowiązywać będą dopiero od nowego roku podatkowego, a więc 31 grudnia 2016 roku. Na jakie istotne zmiany warto zwrócić uwagę?

 

Jednym z aspektów, którym warto się zainteresować już dziś są progi, od których podatnicy będą zobowiązani przygotowywać dokumentację oraz zasady ich ustalania. Jeszcze doniedawna dotyczyły one wyłącznie transakcji z podmiotem powiązanym, których wartość wynosiła 20, 50 bądź 100 tysięcy euro. Nowe regulacje zakładają, że dokumentację będą zobowiązane prowadzić wyłącznie te podmioty, których łączne przychody bądź koszty przekroczą dwa miliony euro i których transakcje z podmiotami powiązanymi będą miały istotny wpływ na dochód.

Kolejną nowością jest definicja pojęcia „transakcje mający istotny wpływ na dochód”. Mowa tu o transakcjach, których łączna wartość przekracza w danym roku podatkowym 50 tysięcy euro. Bez wątpienia jest to dobra wiadomość dla mniejszych firm, które będą mogły znacząco ograniczyć formalności.

Nowelizacja obejmuje swoim zakresem także regulacje dotyczące nowej skali podatkowej, zależnej od wysokości obrotu. To właśnie na jego podstawie będą ustalane kwoty transakcji mających istotny wpływ na dochód. W sytuacji, której przychód bądź koszt uzyskania dochodu przekroczy w danej jednostce równowartość dwóch milionów euro, powyższa kwota – 50 tysięcy euro – zostanie powiększona o pięć tysięcy euro za każdy kolejny milion przychodu. W sytuacji, w której obrót wyniesie między 20, a 100 milionów euro, wartość transakcji będzie wynosiła 140 tysięcy euro i dodatkowo zostanie powiększona o 45 tysięcy euro za każde 10 milionów euro. W sytuacji, w której przychody bądź koszty wyniosą ponad 100 milionów euro, transakcjami istotnymi będą te, których wartość przekroczyła 500 tysięcy euro.

Nowa ustawa rozszerza zakres informacji, wymaganych w dokumentacji. Podatnik będzie zobowiązany do opisu innych zdarzeń, które zostały ujęte w księgach rachunkowych, a jednocześnie mają wpływ na wysokość dochodów bądź straty przedsiębiorstwa. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów organy podatkowe oraz kontroli skarbowej będą miały prawo wystąpienia do każdego podatnika z prośbą o sporządzenie i przekazanie dokumentacji podatkowej wszystkich transakcji, niezależnie od tego czy przekraczają limity czy tez nie.

Nowe przepisy są niezwykle liberalne dla małych podmiotów gospodarczych. Firmy, których obroty przekroczą 10 milionów euro rocznie muszą mieć się na baczności. Podatnicy będą zobowiązani między innymi do każdorazowego przygotowania studium porównawczego w celu weryfikacji poprawności wdrażanych ustaleń względem podmiotów zależnych.